Znalosti a dovednosti potřebné v praxi pohledem sociálních pracovníků

Otázka, jak dobře připravují vysoké školy své absolventy pro trh práce, má u sociálních pracovníků specifický kontext. Sociální pracovníci byli mezi roky 2000 až 2010 druhou nejrychleji rostoucí profesní skupinou, jejíž velikost narostla dvojnásobně, ze sedmi na čtrnáct tisíc. Na prvním místě z nejvíce rostoucích skupin přitom byli pečovatelé a pomocní ošetřovatelé, jejichž počty se zvýšily o 150 %, z 23 tisíc na 57 tisíc (Burdová, Drahoňová, Eliášková, 2013).

Sociální práce s dětmi (role sociální práce a role sociální pedagogiky – vztah, společné znaky, rozdíly) - Mgr. Václava Egermaierová

Ani dětem a mládeži se v životě nevyhýbají situace, které je možné označit za obtížné, mimořádné či krizové. Do života nás všech, tedy i dětí, vstupují nenadálé události, které naruší běžné fungování – především úraz, nemoc, úmrtí v rodině, rozpad vztahů na různých úrovních (rodina, kamarádi…) a další. Významný vliv na život dítěte má také jeho rodina a sociální prostředí, ve kterém vyrůstá. Pokud se v tomto prostředí vyskytují nežádoucí či rizikové faktory, dítě samo se jim může bránit jen velmi omezeně. Náročné situace však mohou potkat dítě či teenagera i v důsledku jeho vlastního chování a zvoleného životního stylu. Konfliktní situace mohou vycházet také z vývojově dané cesty mladého člověka k dospělosti, která je provázena testováním hranic, vymezováním vůči autoritám či hledáním vlastní identity v různých alternativách životního stylu.

Supervize v sociální práci- PhDr. Jiří Tošner

1. Historie supervize ve světě Nejstarší základy supervize lze nalézt v roli duchovních učitelů (guruů) a jejich žáků, také v rolích mistrů a učedníků v řemesle, či dokonce ve vedení sokratovského dialogu pomocí vhodných otázek, na které žák hledá odpověď. Jako nástroj podpory učení supervizi rozpracovává ve 20. století zejména andragogika (viz k andragogickým principům v supervizi např. Havrdová, 1999).

Pozvánka na konferenci s názvem "Vybrané priority sociální politiky Evropské komise očima České republiky"

Asociace občanských poraden si Vás dovoluje pozvat  na konferenci s názvem "Vybrané priority sociální politiky Evropské komise očima České republiky", která se koná 28. listopadu 2017 od 10:00 Sále architektů- 4. patro, Staroměstské nám. 1/3, Praha.  Záštitu nad touto akcí převzal radní MHMP pan Daniel Hodek.

Profesijné hodnoty slovenskej sociálnej práce

„Sociálna práca je profesia založená na hodnotách“. V ostatnom období je toto tvrdenie považované za axióm sociálnej práce v medzinárodnom meradle, ako aj národných kontextoch tejto profesie. Hodnoty a aj samotná etika majú nielen teoretický, ale aj praktický význam pre profesionálov z oblasti sociálnej práce. Kľúčové hodnoty v sociálnej práci reflektujú jej etický základ. Ich vyjadrenie prostredníctvom etických štandardov sprevádza voľby a činnosť sociálnych pracovníkov naprieč širokým spektrom rolí, prostredí, ale tiež klientov. Profesijné hodnoty a etika pomáhajú odlišovať sociálnu prácu od iných profesií a poskytujú tak základňu pre zodpovednosť a etické rozhodovanie.

Pozvánka I. odborný seminář, realizovaný v rámci projektu „Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce II“

Ministerstvo práce a sociálních věcí si Vás dovoluje pozvat na I. odborný seminář, realizovaný v rámci projektu „Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce II“., který se koná 23. listopadu 2017 od 7:00 do 16:30 v HOTEL IBIS OLOMOUC CENTRE (Wolkerova 29, Olomouc). Program naleznete v pozvánce.

Video

KONFERENCE ASVSP 

  • Poslední články

  • Nejčtenější články

Odběr novinek