Profesijné hodnoty slovenskej sociálnej práce

„Sociálna práca je profesia založená na hodnotách“. V ostatnom období je toto tvrdenie považované za axióm sociálnej práce v medzinárodnom meradle, ako aj národných kontextoch tejto profesie. Hodnoty a aj samotná etika majú nielen teoretický, ale aj praktický význam pre profesionálov z oblasti sociálnej práce. Kľúčové hodnoty v sociálnej práci reflektujú jej etický základ. Ich vyjadrenie prostredníctvom etických štandardov sprevádza voľby a činnosť sociálnych pracovníkov naprieč širokým spektrom rolí, prostredí, ale tiež klientov. Profesijné hodnoty a etika pomáhajú odlišovať sociálnu prácu od iných profesií a poskytujú tak základňu pre zodpovednosť a etické rozhodovanie.

Pozvánka I. odborný seminář, realizovaný v rámci projektu „Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce II“

Ministerstvo práce a sociálních věcí si Vás dovoluje pozvat na I. odborný seminář, realizovaný v rámci projektu „Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce II“., který se koná 23. listopadu 2017 od 7:00 do 16:30 v HOTEL IBIS OLOMOUC CENTRE (Wolkerova 29, Olomouc). Program naleznete v pozvánce.

Sociální práce s dětmi (role sociální práce a role sociální pedagogiky – vztah, společné znaky, rozdíly) - Mgr. Václava Egermaierová

Ani dětem a mládeži se v životě nevyhýbají situace, které je možné označit za obtížné, mimořádné či krizové. Do života nás všech, tedy i dětí, vstupují nenadálé události, které naruší běžné fungování – především úraz, nemoc, úmrtí v rodině, rozpad vztahů na různých úrovních (rodina, kamarádi…) a další. Významný vliv na život dítěte má také jeho rodina a sociální prostředí, ve kterém vyrůstá. Pokud se v tomto prostředí vyskytují nežádoucí či rizikové faktory, dítě samo se jim může bránit jen velmi omezeně. Náročné situace však mohou potkat dítě či teenagera i v důsledku jeho vlastního chování a zvoleného životního stylu. Konfliktní situace mohou vycházet také z vývojově dané cesty mladého člověka k dospělosti, která je provázena testováním hranic, vymezováním vůči autoritám či hledáním vlastní identity v různých alternativách životního stylu.

Chyby a slepé uličky individuálního plánování

Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), § 88 (f) ukládá poskytovatelům sociálních služeb za povinnost individuálně „plánovat průběh poskytování sociální služby podle osobních cílů, potřeb a schopností osob, kterým poskytují sociální služby, vést písemné individuální záznamy o průběhu poskytování sociální služby a hodnotit průběh poskytování sociální služby za účasti těchto osob, je-li to možné s ohledem na jejich zdravotní stav a druh poskytované sociální služby, nebo za účasti jejich zákonných zástupců nebo opatrovníků a zapisovat hodnocení a jeho výstupy do písemných individuálních záznamů.“ Tuto povinnost dále rozvádí standardy kvality sociálních služeb v rámci vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádí zákon o sociálních službách.

Pozvánka na konferenci s názvem "Vybrané priority sociální politiky Evropské komise očima České republiky"

Asociace občanských poraden si Vás dovoluje pozvat  na konferenci s názvem "Vybrané priority sociální politiky Evropské komise očima České republiky", která se koná 28. listopadu 2017 od 10:00 Sále architektů- 4. patro, Staroměstské nám. 1/3, Praha.  Záštitu nad touto akcí převzal radní MHMP pan Daniel Hodek.

Podzimní registrace chráněných dílen!

Od 30. 6. 2017 mohou zaměstnavatelé osob se zdravotním postižením nebo osoby se zdravotním postižením bezplatně nabízet své produkty a služby na novém portálu ChraneneDilnyOZP.cz  Naštěstí ještě i na podzim jsou otevřeny registrace pro vytvoření osobitých profilů!

Video

KONFERENCE ASVSP 

  • Poslední články

  • Nejčtenější články

Odběr novinek