Proč a jak vzdělávat sociální pracovníky v koordinovaném přístupu a využívání přínosů metody case managementu?

V České republice pracuje téměř 18 tisíc sociálních pracovníků, kteří se věnují statisícům klientů.

Sociální pracovník z podstaty své profese podporuje klienty v udržení či zvyšování kvality jejich života. Pomáhá klientům, kteří jsou schopni pomoc vyhledat vlastními silami, ale i těm, kteří potřebují, aby jim pomoc někdo nabídnul a pomohl ji zajistit. Pracuje s klienty, kteří aktuálně řeší nebo naopak neřeší svou nepříznivou životní situaci. Podporuje také klienty, kteří se potýkají s mnohačetnými problémy, do nichž se dostali buď náhle a nepředvídaně nebo se u nich problémy postupně kumulovaly.

 

Pokud klient řeší vícečetné problémy, zapojuje většinou sociální pracovník do zajištění pomoci nejen samotného klienta a ideálně jeho rodinu a blízké, ale také další aktéry a poskytovatele pomoci. Prakticky tak pomáhá tvořit kolem klientů tzv.  podpůrné sítě pomoci a své intervence realizuje nejen s respektem k individuálním přáním a potřebám klienta, ale i s cílem efektivně sladit poskytování podpůrných služeb. A právě zde přichází na řadu koordinovaný přístup v zajištění pomoci klientům a ideálně i metoda case managementu, která je v zahraničí již mnoho desetiletí využívána pro její zaměření na kvalitu síťování, funkční spolupráci různých aktérů podpory a péče a důrazu na hospodárnost z hlediska času i financí [1].

V zahraničí s postupem času vznikaly profesní organizace zaměřené na podporu a zvyšování kvality koordinace klientských případů i profesionální využívání metody case managementu v praxi. Vznikly samostatné studijní programy i ucelené vzdělávací kurzy, které sociální pracovníky vybavují potřebnými znalostmi a dovednostmi a pomáhají „stát se profesionálním koordinátorem a case managerem“.

Zahraniční vzdělavatelé pomáhají správně a profesionálně uchopit jednu z rolí sociálního pracovníka – roli koordinátora podpory a péče, a současně pomáhají nastavovat podmínky funkční spolupráci mezi jednotlivými zapojenými aktéry. Vzděláním pomáhají účastníkům lépe porozumět procesům koordinace a integrace služeb, vyjasnit si role a očekávání, zvyšovat efektivitu podpory a péče, snižovat redundanci a zabraňovat situacím, kdy různé služby pracují izolovaně bez sdílení informací, případně si informace zjišťují duplicitně. Sociální pracovníci, kteří jsou vzděláváni v koordinované podpoře, jsou též schopni lépe alokovat dostupné zdroje a minimalizovat časové a finanční ztráty v zajištění pomoci.

 

Co musí znát a umět koordinátor péče a podpory a case manager?

O kompetencích, znalostech a dovednostech case managerů již bylo především v zahraniční literatuře řečeno a napsáno mnoho. 

V zahraničí obecně deklarují, že case manager potřebuje umět:

 • výborně a efektivně komunikovat – a to nejen verbálně či nonverbálně, ale také srozumitelně sdělovat informace klientům i dalším aktérům uvnitř sítí pomoci, používat vhodné komunikační strategie nebo efektivně komunikovat s ohledem na navázání a udržení spolupráce uvnitř sítí pomoci,
 • naslouchat – a to nejen slovům, tónu hlasu a výrazům, ale i tomu, co zůstává nevyřčeno,
 • kriticky myslet – porozumět, průběžně hodnotit nebo analyzovat získané informace a v návaznosti na ně hledat vhodná řešení klientovy situace,
 • vyjednávat a efektivně spolupracovat – vyjednávat o tom, čeho má být dosaženo, vhodně argumentovat a efektivně spolupracovat na hledání a zajištění řešení pro klienta a eliminaci vzniklých problémů,
 • hájit zájmy klienta a vhodně zasahovat a podporovat klienta při vlastním jednání s dalšími aktéry pomoci,
 • rozeznat u klienta vhodnou dobu k nabídnutí pomoci a zároveň v pravý čas iniciovat její ukončení,
 • akceptovat právo volby klienta a posilovat jeho silné stránky potřebné k řešení své situace.

Čeští experti a odborníci na téma case managementu a koordinace, které v roce 2023 sdružil v rámci šesti setkání expertní pracovní skupiny projekt Koordinace sociální ochrany v praxi [2] realizovaný Ministerstvem práce a sociálních věcí, se shodli na výše uvedeném zahraničním pojetí a identifikovali pro systém pomoci v ČR ještě tyto další znalosti a dovednosti:

 • zná sociální služby, zdravotní služby i další důležité aktéry ve svém regionu,
 • zná místní kontext služeb – dostupné služby formální, neformální nebo napojené na místní komunitu,
 • je schopen tvořit sítě pomoci a dále je udržovat,
 • orientuje se v právních předpisech i sociálně právní problematice – zná obsah souvisejících zákonů i strategických dokumentů ve svém území,
 • umí strategicky plánovat – v zájmu klienta i systému pomoci ČR,
 • dokáže pracovat se změnou a pro změnu – je otevřený, inovativní a kreativní.

 

Jaký obsah má tedy mít ucelené vzdělávání v metodě case managementu?

Vzdělávací programy v oblasti koordinované podpory musí zahrnovat a propojovat teorii
a praxi výkonu koordinace a metody case managementu. Začínat porozuměním konceptu case managementu, jeho historii, filozofii i základnímu nastavení. Pro budování důvěry mezi klientem i dalšími aktéry má akcentovat empatii i dovednost efektivní komunikace. Učit case managera analyzovat přání a potřeby klienta a přetvářet je do individuálních plánů podpory a péče. Vzdělávat v porozumění kulturním odlišnostem i individualitě člověka. Naučit účastníky vzdělávání tvořit sítě pomoci a také je dále udržovat. A v neposlední řadě akcentovat etický kodex sociálního pracovníka.

V České republice nebylo dosud takto zaměřené a ucelené vzdělávání dostupné. 

Ministerstvo práce a sociálních věcí proto v roce 2023 v rámci realizace projektu Koordinace sociální ochrany v praxi připravilo ve spolupráci se zapojenými experty a odborníky na téma koordinace a case managementu celkově 40hodinové intenzivní školení pro sociální pracovníky obecních úřadů, krajských úřadů, poskytovatelů sociálních i zdravotních služeb, pro koordinátory pomoci a všechny ty, kteří se podílejí na procesu zajištění podpory a péče klientům a mají zájem rozšířit své dosavadní znalosti a dovednosti v tématu podobně jako se mu věnují v zahraničí.

Intenzivní školení koncipované do celkem pěti školicích dnů (4 dny prezenční formou, 1 den on-line) obsahuje jednak teoretická témata:

 • historie a teorie metody case managementu,
 • systémová východiska pro case management v ČR,
 • uchopení metody case managementu v zahraničí a v ČR,
 • koncepty, modely, úrovně a fáze case managementu,
 • vymezení vztahu case managementu a sociální práce,
 • dosavadních limitů a bariér pro zavádění case managementu v ČR.

Nabízí také témata:

 • vymezení obsahové náplně pozice case managera či koordinátora podpory,
 • postavení case managera či koordinátora podpory v obcích ČR,
 • předpoklady pro výkon práce v systému pomoci ČR,
 • místní i časová působnost case managera,
 • včetně rozboru modelových situací.

Prací ve skupinách a kombinací přednášek a řízenou diskuzí s účastníky se věnuje:

 • legislativním souvislostem,
 • nastavení koordinovaného přístupu v oblasti výkonu sociální ochrany ČR,
 • nebo pojmenování potřeb a zájmů jednotlivých aktérů institucionální sítě pomoci v ČR.

A jelikož jsme v ČR sice ušli kus cesty, ale přesto máme stále rezervy, věnuje se školení také tématům:

 • tvorby, fungování a udržování sítí pomoci,
 • budování týmů pomoci podle potřeb klientů,
 • analýzy aktérů koordinace pomoci,
 • nebo možnostem nastavení spolupráce mezi aktéry podpory.

A prakticky pak:

 • nácviku manažerských a komunikačních dovedností,
 • jednotlivým fázím case managementu v praxi – tzn. vyhledávání, oslovení, zhodnocení, plánování, implementování, koordinování nebo prosazování zájmů a monitorování procesu,
 • nastavení case managementu v prostředí obcí s rozšířenou působností,
 • nebo vybraným cílovým skupinám a specifikům práce s nimi.

Účastníci školení získají ucelené a potřebné znalosti a dovednosti v problematice koordinovaného přístupu a budou připraveni na proces vlastního zavádění do praxe.

Toto školení již má své časy, místa a termíny:

I. až II. blok prezenční formou: 4. až 5. března 2024 od 9 do 17 hodin

III. až IV. blok také prezenční formou: 25. až 26. března 2024 od 9 do 17 hodin

V. blok proběhne on-line formou. Termín bude naplánován společně s účastníky během prvního bloku.

 

Místem konání je Hotel Černigov (Riegrovo nám. 1494, 500 02 Hradec Králové 2).

Realizátorem školení je Ministerstvo práce a sociálních věcí v rámci projektu Koordinace sociální ochrany v praxi, reg. č. CZ.03.02.02/00/22_004/0001320.

Školení je pro účastníky bezplatné. S ohledem na skutečnost, že je realizováno prostřednictvím časově limitovaného projektu Ministerstvem práce a sociálních věcí, není akreditované. Po jeho absolvování však každý z účastníků obdrží osvědčení o absolvování vystavené ministerstvem.

Pokud by Vás nabízené školení zaujalo a plánujete se jej účastnit, avizujte prosím Váš zájem na e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. . Sdělíme Vám další informace. Případně sledujte Facebook projektu Buďme profi. Zde budeme o možnosti přihlašování průběžně informovat.

 

 logooooo

 

[1]A to nejen hospodaření s časem a financemi klienta, ale také hospodárnost z pohledu různých aktérů a zapojených poskytovatelů pomoci, a při diskutovaném vývoji demografické křivky obyvatelstva i s ohledem na efektivní hospodaření s veřejnými prostředky státu.

[2] Více o projektu se dozvíte na stránkách www.mpsv.cz ve složce Projekty EU – nebo na tomto odkaze Podpora implementace koordinovaného přístupu v systému poskytování sociální ochrany v ČR (mpsv.cz

Video

KONFERENCE ASVSP 

 • Poslední články

 • Nejčtenější články

Odběr novinek