Projekt Spotřebitelské poradenství pomáhá lidem již 5 let

Asociace občanských poraden již pátým rokem za finanční podpory Ministerstva průmyslu a obchodu realizuje projekt Spotřebitelské poradenství. Podstatou projektu je informování občanů o právech a povinnostech při nákupu zboží a služeb, poskytování poradenství v oblasti spotřebitelské problematiky - zejména problematiky reklamací a vymáhání spotřebitelských práv a posílení informovanosti občanů v oblasti tématiky předváděcích zájezdů a předlužování občanů prostřednictvím spotřebitelských úvěrů. V tomto roce je spotřebitelské poradenství v rámci projektu poskytováno ve 22 poradnách. Občanští poradci za uplynulé období zodpověděli na 2323 dotazů od 1921 klientů. V roce 2012 počet dotazů činil 1455. Můžeme zde pozorovat růst dotazování a tudíž i nezbytnost tohoto projektu. Nejvíce dotazů zodpověděli poradci ve třetím čtvrtletí (670). Nejvíce a stále častěji se na občanské poradny obrací lidé, kteří si nevědí rady se spotřebitelskými problémy, nechají se na předváděcích akcích různého typu přesvědčit a nakoupí zboží za předraženou cenu či nejsou jim uznány oprávněné reklamace. Dále se na poradny obracejí lidé s dotazy ohledně ukončení a výpovědí kupních a spotřebitelských smluv. Častými klienty poraden jsou právě lidé v důchodovém věku, kteří jsou velmi často obětí předváděcích akcí. Na akce jsou nalákány pod příslibem obědu či dárku zdarma, ale pak odcházejí s nádobím či spotřebiči za desítky tisíc.

Semináře pro poskytovatele sociálních a pečovatelských služeb

Asociace občanských poraden uspořádá během dubna semináře pro vzdělavatele a poskytovatele sociálních a pečovatelských služeb. Cyklus seminářů proběhne v rámci projektu "Otevřené dveře na trh práce", který je spolufinancovaný z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. Smyslem tohoto projektu je zlepšit situaci absolventů sociálně orientovaných škol, kteří složitě hledají uplatnění na trhu práce. Seminář pro Ústecký kraj se uskuteční 15. dubna 2014 v Ústí nad Labem, pro Kraj Vysočina 24. dubna 2014 v Třebíči a v Moravskoslezském kraji je seminář naplánován na 30. dubna 2014 v Havířově. Semináře navazují na pilotní testování metodiky zaměstnávání absolventů, které v těchto třech krajích probíhalo v uplynulých měsících. Jeho cílem bylo ověřit, zdali nově nastavený systém tutorských praxí lépe připraví absolventy na jejich budoucí povolání. „Poskytovatelé sociálních a pečovatelských služeb mnohdy poukazují na skutečnost, že znalosti studentů nereagují na aktuální potřeby zaměstnavatelů“, říká Mgr. Hynek Kalvoda z Asociace občanských poraden a dodává: „usilujeme o nastavení systému většího propojení vzdělání a praxe.“ Na projektu se proto aktivně podílí Česká asociace pečovatelské služby, která sdružuje přes 250 organizací poskytujících terénní sociálně-zdravotní služby. Její zástupci budou na seminářích prezentovat výsledky pilotního testování modelu vzájemné spolupráce mezi vzdělávacími institucemi a zaměstnavateli v oblasti odborného sociálního poradenství a pečovatelských služeb. Kromě prezentace příkladů dobré praxe je cílem seminářů přenést know-how jednotlivých partnerů, a na základě sdílení zkušeností zajistit dlouhodobou spolupráci vedoucí k podpoře zaměstnávání mladých absolventů. Bližší informace: www.obcanskeporadny.cz Kontakt: koordinátorka projektu Andrea Bézová, e-mail: \n Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Zbavit člověka svéprávnosti již nebude možné

Asociace občanských poraden (AOP) ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí (MPSV) pořádá konferenci věnovanou problematice opatrovnictví. Cílem je seznámit zejména odbornou veřejnost s aktuálním vývojem v této oblasti. Na konferenci vystoupí zástupci MPSV, kteří zhodnotí dosavadní proces transformace a deinstitucionalizace sociálních služeb ve vztahu k opatrovnictví. K legislativním změnám, zejména novému občanskému zákoníku, který zasahuje do oblasti opatrovnictví, poskytnou výklad odborníci z Ministerstva spravedlnosti (Msp). K problematice opatrovnictví se vyjádří také zástupci Kanceláře veřejného ochránce práv a Svazu měst a obcí. Se zkušenostmi z praxe se podělí starostka Malých Svatoňovic, Liga lidských práv a zástupce soudu. Konference se koná 29. 4. 2013 v prostorách hotelu Olympik na adrese: Praha 8, Sokolovská 138. Smyslem změn v rámci nyní probíhající transformace sociálních služeb je, aby při výkonu opatrovnictví byla uživatelům sociálních služeb zachována způsobilost k právním úkonům související především s potřebami každodenního života. Toto pravidlo se promítlo i do nového občanského zákoníku, který již neumožňuje zbavení způsobilosti k právním úkonům. Vychází se z myšlenky, že člověk si při těchto drobných právních úkonech nemůže uškodit natolik, aby se mu omezovala způsobilost k právním úkonům. Nový občanský zákoník se přiklání k principům podporovaného či asistovaného rozhodování. Vychází se z předpokladu, že každá osoba je schopna se rozhodovat, může však potřebovat větší či menší míru podpory. Důraz je tedy kladen především na lidská práva, svobodu jednání a autonomii vůle každého člověka. Ministryně práce a sociálních věcí Ludmila Müllerová k tomu uvádí: „Současná praxe v oblasti opatrovnictví přechází od pečovatelského modelu k modelu podpory a sociálního začlenění lidí s postižením. Podstata těchto změn směřuje také k přirozeným formám pomoci, kdy podporu poskytují lidé z přirozeného sociálního okolí člověka." V současnosti bývá nejčastěji veřejným opatrovníkem ustanovena obec, v jejíž spádové oblasti se nachází pobytové zařízení pečující o duševně nemocné. Pro obce je pak velmi složité vykonávat roli opatrovníka z důvodů nedostatečné personální kapacity. Reagovat by na tuto situaci měl nový samostatný zákon, který bude definovat práva a povinnosti veřejných opatrovníků a upřesní podmínky ustanovení veřejným opatrovníkem. Konferenci předcházely vzdělávací aktivity pořádané Asociací občanských poraden (AOP) ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí (MPSV). Celkem proběhlo šest seminářů zaměřených na problematiku opatrovnictví. Vzdělávací akce měly pozitivní ohlas odborné veřejnosti především proto, že byly představeny aktuální informace z procesu transformace sociálních služeb a legislativy týkající se této problematiky. Seminářů konaných na půdě Justiční akademie v Praze, Ostravě, Kroměříži a Olomouci, které jsou financovány Evropskými sociálními fondy, se zúčastnilo více než 200 účastníků z řad soudců, státních zástupců a veřejných opatrovníků.

Závěrečná konference

Zkvalitnění systému dosavadních praxí, vzájemná spolupráce mezi vzdělávacími institucemi a zaměstnavateli a také vzrůstající význam role sociálních pracovníků. Tato i další témata dnes zazněla na závěrečné konferenci, kterou uspořádala Asociace občanských poraden. Konference proběhla v Senátu pod záštitou místopředsedkyně Senátu Parlamentu ČR Mgr. Miluše Horské, a to v rámci projektu "Otevřené dveře na trh práce“. Cílem projektu financovaného z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR je zlepšit situaci absolventů sociálně orientovaných škol, kteří složitě hledají uplatnění na trhu práce. „Ve své praxi se věnuji skupinám ohroženým na trhu práce a jednou z nich jsou právě absolventi. Pokud chceme této skupině pomoci najít uplatnění, pak jim musíme umožnit získat adekvátní praxi a tím zvýšit jejich atraktivnost pro budoucí zaměstnavatele. Samotné vzdělávací instituce na uplatnění svých absolventů bohužel příliš nedbají, protože za něj nenesou žádnou odpovědnost. Proto považuji projekt „Otevřené dveře na trh práce“ za zásadní a věřím, že bude jen první vlaštovkou pro podobné aktivity,“ uvedla Miluše Horská.   Na konferenci byli přizváni reprezentanti Ministerstva práce a sociálních věcí, dále zástupci z řad vzdělavatelů a poskytovatelů sociálních služeb, studenti humanitně orientovaných oborů a zahraniční hosté ze Skotské asociace občanských poraden a Vysoké školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety. V úvodu konference vystoupila náměstkyně ministryně práce a sociálních věcí Mgr. Zuzana JentschkeStőcklová, která prezentovala priority resortu v oblasti sociálních služeb a rovněž informovala o přípravách věcného záměru zákona o sociálních pracovnících. „Demografický vývoj, nezaměstnanost a další sociální nerovnosti mezi obyvateli vyvolávají zvýšené požadavky na znalosti a dovednosti sociálních pracovníků,“říká náměstkyně ministryně práce a sociálních věcí a dodává: „Proto je cílem připravované právní úpravy podpořit jejich odbornost a umožnit kontrolu kvality vzdělávacích programů, které pro sociální práci plynou ze standardů veřejných služeb v EU.“ V rámci programu byl představen model vzájemné spolupráce mezi vzdělávacími institucemi a zaměstnavateli v oblasti odborného sociálního poradenství a pečovatelských služeb. „Nově nastavený systém je založený především na získávání zpětné vazby od zaměstnavatelů a na tutorské podpoře studenentů při absolvování praxe“, uvádí Mgr. Hynek Kalvoda z Asociace občanských poraden a dodává: „V rámci projektu byla rovněž zpracována metodika zaměstnávání absolventů, která byla 3 měsíce pilotně testována v Moravskoslezském a Ústeckém kraji a v kraji Vysočina“. Problematiku teoretické a praktické přípravy studentů pro vstup na trh práce na konferenci prezentovala Prof. PhDr. Beáta Krahulcová, CSc., vedoucí katedry psychosociálních věd a etiky Husitské teologické fakulty. Dále shrnula výsledky šetření mezi absolventy a zaměstnavateli a představila metody, jak zlepšit nejen teoretické, ale především praktické dovednosti studentů a připravit je tak lépe na budoucí zaměstnání. „Považuji za nezbytné, aby fungovala synchronní komunikace mezi vzdělavateli a zaměstnavateli a docházelo tak k pravidelné aktualizaci odborného obsahu vyučovaných předmětů,“ říká profesorka Krahulcová. Řečníci se shodli na rostoucím významu role pracovníka v občanském poradenství a v pečovatelských službách. S rozvojem lidské společnosti se mění nároky cílových skupin na oblast sociální práce. Tento obor se neustále rozvíjí o nove metody práce s klientem a proto je nezbytné sociální pracovníky kvalitně vzdělávat a postupně doplňovat jejich kvalifikaci tak, aby byli připraveni čelit novým výzvám. Kontakt: Hynek Kalvoda, Asociace občanských poraden, 777257568, \n Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Video

KONFERENCE ASVSP 

  • Poslední články

  • Nejčtenější články

Odběr novinek