MPSV by mělo mít příští rok vyšší výdaje i příjmy než letos

 Ministerstvo práce by v příštím roce mohlo mít o osm miliard vyšší výdaje než letos. Přesáhnout by tak mohly 533,16 miliardy korun. Příjmy ministerské pokladny by pak měly být zhruba o 16 miliard vyšší než letos. Činit by měly zhruba 396,67 miliardy korun. Počítá s tím návrh státního rozpočtu na příští rok, jímž by se ve středu měla začít zabývat vláda. Podle náměstka ministryně práce pro ekonomiku Martina Kučery by se při dalším projednávání rozpočet resortu už ale příliš měnit neměl.

Projekt „Otevřené dveře na trh práce“ zahájil pilotní ověřování

Asociace občanských poraden začala v prosinci pilotně ověřovat výstupy projektu "Otevřené dveře na trh práce", který je určený absolventům sociálně orientovanýchškol. Právě čerství absolventi bez praxe patří mezi rizikové skupiny ohrožené nezaměstnaností. Pomoci jim najít uplatnění má také tento projekt, který je spolufinancovaný z prostředků Evropských strukturálních fondů a prostředků státního rozpočtu ČR. Projekt "Otevřené dveře na trh práce" je zaměřený na absolventy v oboru sociálních služeb, jejichž znalosti a dovednosti nabyté během studia často nesplňují aktuální požadavky zaměstnavatelů v sociálně orientovaných službách. Smyslem projektu je na základě přenosu dobré praxe od zahraničních partnerů nastavit vzájemnou spolupráci mezi vzdělávacími institucemi a zaměstnavateli působícími v sociálních službách tak, aby studenti získávali praktické zkušenosti již ve škole a s touto praxí se poté stali pro zaměstnavatele atraktivnější a vyhledávanější. Českými partnery projektu jsou Česká asociace pečovatelské služby, která sdružuje poskytovatele terénních sociálně-zdravotních služeb a Univerzita Karlova v Praze. V rámci projektu byla zpracována metodika zaměstnávání absolventů, která definuje model spolupráce mezi vzdělávacími institucemi a zaměstnavateli v oblasti odborného sociálního poradenství a poskytovateli pečovatelských služeb. „Metodika se bude pilotně testovat na celkem 30 osobách v Moravskoslezském a Ústeckém kraji a v kraji Vysočina“, říká Mgr. Hynek Kalvoda z Asociace občanských poraden a dodává: „Nově nastavený systém praxí je založený především na vzájemném předávání poznatků a na tutorské podpoře odborníků z praxe“. Pilotní testování bude probíhat až do března a jeho závěry budou představeny na konferenci, která se uskuteční v dubnu příštího roku. Kromě výsledků ověření modelu vzájemné spolupráce zde bude prezentován i souhrn konkrétních dovedností, jež by měl mít každý absolvent, který chce uspět v praxi. „Význam role pracovníka v sociálních a pečovatelských službách, s ohledem na stárnutí populace, do budoucna stále poroste. Proto je nezbytné, aby absolventi těchto oborů měli schopnosti, které reagují na aktuální potřeby z praxe,“ doplňuje Jindřich Kadlec, předseda České asociace pečovatelské služby, která se na pilotním testování aktivně podílí. Projekt "Otevřené dveře na trh práce" potrvá do května 2014 a z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost jsou na něj vyčleněny více než 3 miliony korun.

Seminář k sociální problematice

Semináře Asociace občanských poraden v PSP pod záštitou paní poslankyně Lenky Kohoutové, který se konal dne 21.2.2013, se kromě zástupců měst, obcí zúčastnili zástupci občanských poraden, dalších neziskových organizací, šéf poradkyně ministryně práce a sociálních věcí Monika Válková, představitelky Svazu měst obcí paní Hylmarová. Seminář se zaměřil na představení častých problémů v sociálních oblasti vnímaných klienty občanských poraden a představiteli měst a obcí. V oblasti sociálních dávek klienti občanských se často zajímají o náležitosti formulářů sociálních dávek, posouzení oprávněnosti žadatelů o sociální dávky a komunikaci s pracovníky úřadů práce. Občanské poradny se setkávají také s problémy některých lidí ve využití příspěvků na péči. V oblasti bydlení se často pracovnice a pracovníci občanských poraden setkávají s nedorozuměním mezi pronajímateli, nájemci a členy družstev. V pracovně-právní problematice pracovnice a pracovníci občanských poraden řeší často konflikty zaměstnanců a zaměstnavatelů, případnou šikanu některých typů zaměstnanců. V problematice rodiny a mezilidských vztahů často v poradnách řeší problémy spojené s určováním otcovství, určování či vymáhaní dlužného výživného. Další informace: Hynek Kalvoda, Asociace občanských poraden, 777 257 568.

Projekt Spotřebitelské poradenství pomáhá lidem již 5 let

Asociace občanských poraden již pátým rokem za finanční podpory Ministerstva průmyslu a obchodu realizuje projekt Spotřebitelské poradenství. Podstatou projektu je informování občanů o právech a povinnostech při nákupu zboží a služeb, poskytování poradenství v oblasti spotřebitelské problematiky - zejména problematiky reklamací a vymáhání spotřebitelských práv a posílení informovanosti občanů v oblasti tématiky předváděcích zájezdů a předlužování občanů prostřednictvím spotřebitelských úvěrů. V tomto roce je spotřebitelské poradenství v rámci projektu poskytováno ve 22 poradnách. Občanští poradci za uplynulé období zodpověděli na 2323 dotazů od 1921 klientů. V roce 2012 počet dotazů činil 1455. Můžeme zde pozorovat růst dotazování a tudíž i nezbytnost tohoto projektu. Nejvíce dotazů zodpověděli poradci ve třetím čtvrtletí (670). Nejvíce a stále častěji se na občanské poradny obrací lidé, kteří si nevědí rady se spotřebitelskými problémy, nechají se na předváděcích akcích různého typu přesvědčit a nakoupí zboží za předraženou cenu či nejsou jim uznány oprávněné reklamace. Dále se na poradny obracejí lidé s dotazy ohledně ukončení a výpovědí kupních a spotřebitelských smluv. Častými klienty poraden jsou právě lidé v důchodovém věku, kteří jsou velmi často obětí předváděcích akcí. Na akce jsou nalákány pod příslibem obědu či dárku zdarma, ale pak odcházejí s nádobím či spotřebiči za desítky tisíc.

Spotřebitelé se na poradny obracejí nejčastěji po Vánocích

Asociace občanských poraden již čtvrtým rokem za finanční podpory Ministerstva průmyslu a obchodu realizuje projekt Spotřebitelské poradenství. V tomto období se projekt blíží ke konci, a proto již můžeme zhodnotit jeho průběh a realizaci v roce 2012. V tomto roce je spotřebitelské poradenství v rámci projektu poskytováno ve 14 poradnách. Za uplynulá tři čtvrtletí bylo realizováno celkem 12 seminářů pro veřejnost v různých městech, kde se projekt realizuje. Celkem se seminářů zúčastnilo 272 posluchačů z řad široké veřejnosti. Semináře byly zaměřeny na problémy spojené se spotřebitelskými tématy, jako podomní prodej, předváděcí akce, nákupy na splátky a další. Občanští poradci za uplynulé období zodpověděli na 1158 dotazů od 1023 klientů. Nejvíce dotazů zodpověděli poradci v prvním čtvrtletí (443), což je většinou způsobeno obdobím po Vánocích, kdy lidé potřebují vyměnit či reklamovat zboží, které buď dostali darem, nebo sami darovali. „Je zřejmé, že i přes rozsáhlou osvětu veřejnosti, o kterou se snažíme nejen my, ale i další organizace, se na občanské poradny stále častěji obrací zoufalí lidé, kteří si nevědí rady se spotřebitelskými problémy, kdy se nechají napálit na předváděcích akcích, nejsou jim uznány oprávněné reklamace a podobně. Jako příklad mohu uvést případ paní Věry v důchodovém věku, která byla na předváděcím zájezdu firmy, která prodává nerezové nádobí a další vybavení do domácnosti. Byl jí tradičně slíben oběd a ujištění, že si nemusí nic koupit. Paní Věra byla ráda, že se po nějaké době opět dostane do společnosti a proto jela. Na místě ji však reprezentantka firmy donutila podepsat kupní smlouvu na lampu, kterou vůbec nepotřebuje a ani jí nechtěla. Nyní neví, jak smlouvu vypovědět. " uvádí koordinátorka projektu Kateřina Plháková.

Zbavit člověka svéprávnosti již nebude možné

Asociace občanských poraden (AOP) ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí (MPSV) pořádá konferenci věnovanou problematice opatrovnictví. Cílem je seznámit zejména odbornou veřejnost s aktuálním vývojem v této oblasti. Na konferenci vystoupí zástupci MPSV, kteří zhodnotí dosavadní proces transformace a deinstitucionalizace sociálních služeb ve vztahu k opatrovnictví. K legislativním změnám, zejména novému občanskému zákoníku, který zasahuje do oblasti opatrovnictví, poskytnou výklad odborníci z Ministerstva spravedlnosti (Msp). K problematice opatrovnictví se vyjádří také zástupci Kanceláře veřejného ochránce práv a Svazu měst a obcí. Se zkušenostmi z praxe se podělí starostka Malých Svatoňovic, Liga lidských práv a zástupce soudu. Konference se koná 29. 4. 2013 v prostorách hotelu Olympik na adrese: Praha 8, Sokolovská 138. Smyslem změn v rámci nyní probíhající transformace sociálních služeb je, aby při výkonu opatrovnictví byla uživatelům sociálních služeb zachována způsobilost k právním úkonům související především s potřebami každodenního života. Toto pravidlo se promítlo i do nového občanského zákoníku, který již neumožňuje zbavení způsobilosti k právním úkonům. Vychází se z myšlenky, že člověk si při těchto drobných právních úkonech nemůže uškodit natolik, aby se mu omezovala způsobilost k právním úkonům. Nový občanský zákoník se přiklání k principům podporovaného či asistovaného rozhodování. Vychází se z předpokladu, že každá osoba je schopna se rozhodovat, může však potřebovat větší či menší míru podpory. Důraz je tedy kladen především na lidská práva, svobodu jednání a autonomii vůle každého člověka. Ministryně práce a sociálních věcí Ludmila Müllerová k tomu uvádí: „Současná praxe v oblasti opatrovnictví přechází od pečovatelského modelu k modelu podpory a sociálního začlenění lidí s postižením. Podstata těchto změn směřuje také k přirozeným formám pomoci, kdy podporu poskytují lidé z přirozeného sociálního okolí člověka." V současnosti bývá nejčastěji veřejným opatrovníkem ustanovena obec, v jejíž spádové oblasti se nachází pobytové zařízení pečující o duševně nemocné. Pro obce je pak velmi složité vykonávat roli opatrovníka z důvodů nedostatečné personální kapacity. Reagovat by na tuto situaci měl nový samostatný zákon, který bude definovat práva a povinnosti veřejných opatrovníků a upřesní podmínky ustanovení veřejným opatrovníkem. Konferenci předcházely vzdělávací aktivity pořádané Asociací občanských poraden (AOP) ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí (MPSV). Celkem proběhlo šest seminářů zaměřených na problematiku opatrovnictví. Vzdělávací akce měly pozitivní ohlas odborné veřejnosti především proto, že byly představeny aktuální informace z procesu transformace sociálních služeb a legislativy týkající se této problematiky. Seminářů konaných na půdě Justiční akademie v Praze, Ostravě, Kroměříži a Olomouci, které jsou financovány Evropskými sociálními fondy, se zúčastnilo více než 200 účastníků z řad soudců, státních zástupců a veřejných opatrovníků.

Video

KONFERENCE ASVSP 

  • Poslední články

  • Nejčtenější články

Odběr novinek