Rozhovor s Mgr. Andreou Tajanovskou, předsedkyní Profesního svazu sociálních pracovníků v sociálních službách, nejen o přínosech Databáze sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách, kterou spustilo Ministerstvo práce a sociálních věcí v červ

1. Jak se angažujete v sociální práci? Co Vás na Vaší práci nejvíce baví?
V sociální práci se angažuji hned z několika úhlů pohledu. Jsem vystudovaná sociální pracovnice a více než 20 let se profesně pohybuji v prostředí sociálních služeb. Jsem ředitelkou Domova pro seniory Pohoda v Netolicích, kde je pro nás sociální práce s klienty, a často i s jejich rodinami a blízkými, velmi důležitá. Jako ředitelka se navíc snažím maximálně podporovat sociální pracovnice ve všech jejich profesních aktivitách směřujících k primárním i sekundárním klientům, tedy jak k seniorům, tak i jejich rodinám a blízkým. Taktéž považuji za důležité podporovat je v jejich profesním rozvoji a předávat jim své dosavadní zkušenosti. Jsem také předsedkyní Profesního svazu sociálních pracovníků v sociálních službách, který působí od roku 2014 při Asociaci poskytovatelů sociálních služeb ČR, kde mám velký prostor a příležitost angažovat se v sociální práci na národní úrovni, například prostřednictvím realizace různých konferencí, vzdělávacích akcí, publikační a projektové činnosti. Také iniciuji nebo se podílím na celé řadě aktivit směřujících k profesnímu rozvoji sociálních pracovníků, kteří působí především v sociálních službách. Působím také v redakčních radách a aktivně přispívám do časopisů Listy sociální práce nebo Sociální služby.

 

2. Co pro Vás konkrétně znamená síťování sociálních pracovníků? Pracují sociální pracovníci v týmech? Mají k tomu příležitosti?
Síťování sociálních pracovníků pro mě znamená především velkou příležitost vědět o sobě a profesně se podporovat, tedy sdílet mezi sebou zkušenosti a dobrou praxi a být si profesně nablízku. Práce v týmech je důležitá, protože sociální práce často bývá týmová. Sociální pracovník společně se svým klientem nehledá cestu jen z jedné konkrétní nepříznivé sociální situace, ale často hned z několika. Přitom je důležité a potřebné spolupracovat i s jinými odborníky z dalších oblastí či disciplín nebo se radit se zkušenějšími sociálními pracovníky. Například podpora multidisciplinárních týmů je jedou z cest, jak kooperovat a existovat v rámci jednoho pracoviště.

 

3. Jaký má podle Vás síťování sociálních pracovníků smysl z hlediska klientů?
Jak jsem zmiňovala, působím v sociálních službách. Poskytování individuální sociální služby vyžaduje pravidelnou a kvalitní výměnu informací o klientech mezi zaměstnanci, o dobré praxi či ověřených postupech, což lze zajišťovat například různorodými aktivitami multidisciplinárních týmů. Každý člen takového týmu má možnosti přinášet na základě svých kompetencí, ale i zkušeností postupy nebo doporučení pro řešení a intervence při procesu poskytování sociální služby. Společné úsilí, vyjasněné a odborně ukotvené postupy mohou být zárukou jistoty a bezpečí nejen pro klienty, ale i pro pracovníky. Kroky a metody sociální práce sdílí tým i klient. Také je dobré připomenout, že nikdo z nás není odborník ve všem a také osvědčené a zaběhnuté metody nemusí být vždy ty správné. Navíc nedostatek informací o sociální službě nebo klientovi může způsobit řadu potíží neřkuli škod. 

 

4. Spatřujete posun v mediálních dovednostech sociálních pracovníků za posledních 5 let? Umíme sociální práci lépe „prodat“?
Nevím, jestli se zlepšily mediální dovednosti sociálních pracovníků, ale co vnímám v posledních letech jako pozitivní, je větší zapálení sociálních pracovníků pro věc. Tedy jejich odhodlání zapojit se do veřejné diskuse a postavit se za svojí profesi. A co mi v posledních pár letech dělá opravdu velkou radost je odvaha sociálních pracovníků mluvit nahlas i o nepopulárních věcech z oblasti sociální práce. Za třešničku na dortu považuji nesmírné nasazení sociálních pracovníků v době pandemie. Mnozí z nich odvedli a stále odvádí nadstandardní výkony a velmi kvalitní práci. Takže svojí profesi vlastně prodávají prostřednictvím referencí a odezvy na jejich aktivity jak ze strany laické, tak i odborné veřejnosti. Nicméně, škoda každého dobrého slova o sociální práci a sociálních pracovnících, které nezazní nebo takzvaně padne vedle.

 

5. Jaké nástroje využívají sociální pracovníci k šíření informací o sociální práci? Mají k šíření informací příležitost a prostředky? Co jim brání? Kde naráží na problémy?
Jak již zaznělo, jedním z těch tradičních a po historii osvědčeným nástrojem jsou reference o kvalitní práci každého konkrétního sociálního pracovníka, který ví, co a proč dělá a notabene to dělá dobře a především profesionálně. Řada sociálních pracovníků si do své profese přinesla nebo si postupně osvojila a zdokonalila komunikační dovednosti, a to jak v ústní, tak i písemné podobě. Navíc mnozí jsou velmi kreativní, což je patrno z řady skvělých marketingových výstupů či nástrojů, na kterých se sociální pracovníci ve svých organizacích podílejí. A nejsou to zdaleka jen letáky nebo výroční zprávy, ale jsou to především interaktivní webovky, sociální sítě a v také řada neotřelých akcí, které pro své klienty, ale i pro podporu organizace, ve které působí, připravují a velmi úspěšně realizují.

 

6. V čem je podle Vás přínosná Databáze sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách? Jak by podle Vás mohli SP a PSS využít jednu z funkcí Databáze – tzv. Mapu?
Jelikož já osobně po takové databázi léta volám, tak pro mě osobně jde v nadsázce o jakýsi splněný sen. Prosím, berte to s rezervou. Ale vážně, kromě toho, že jde o prostor, ve kterém lze sdružovat sociální pracovníky a řadu profesních informací o nich, jde o jakýsi další pomyslný krok vedoucí k oficiálnímu sdružování sociálních pracovníků, a to nejen prostřednictvím databáze. Mapa sebou přinese uživatelsky jednoduché vyhledávání potřebných informací, ale také vznikne určitá platforma pro jakési hromadné sdílení informací. Vedle Školy sociální práce považuji Databázi sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách za skvělé počiny MPSV ČR.

 


Databázi naleznete zde:
Hlavní stránka mpsv.cz -> lišta MINISTERSTVO -> důležité odkazy (specializované registry) -> specializované registry -> Databáze sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách.

Postup registrace do Databáze sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách:
hlavní stránka Databáze sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách -> Správa SP/PSS -> registrace

 

 

 

OPZ barevné             MPSV graficka znacka barva            image005       


Rozhovor byl vydán v rámci projektu Ministerstva práce a sociálních věcí – „Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce II“, reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_017/0003751, financovaného z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky.

Video

KONFERENCE ASVSP 

  • Poslední články

  • Nejčtenější články

Odběr novinek