Jak se stát sociálním pracovníkem v USA?

Studenty a absolventy sociální práce v České republice jistě čas od času napadne, zda mohou se svým univerzitním vzděláním působit také v zahraničí. Pokud se rozhodnou pro země Evropské unie, je situace poměrně snadná. Ale co když se rozhodnou zkusit své štěstí ve Spojených státech amerických?

 

Než však svou cestu do Spojených států podniknete, je třeba zmínit dvě důležité informace: stát se sociálním pracovníkem v USA stojí hodně času a peněz.

V USA existuje pouze jeden akreditační orgán, který převádí mezinárodní tituly – Rada pro vzdělávání v sociální práci (The Council on Social Work Education, CSWE). Dvě z agentur CSWE - Komise pro akreditaci (Office of Social Work Accreditation, COA) a Úřad pro akreditaci sociální práce (Office of Social Work Accreditation, OSWA) spolupracují při poskytování Mezinárodní služby pro uznávání a hodnocení titulů sociální práce (International Social Work Degree Recognition and Evaluation Service, ISWDRES). Tento orgán analyzuje zahraniční akademické vzdělání v sociální práci a porovnává je s akreditovaným bakalářským a magisterským titulem ze sociální práce v USA. Toto formální akreditační uznání stanovuje kvalifikaci sociálního pracovníka pro výkon profese, státní licenci, postgraduální studium a dokonce i přijetí do Národního sdružení sociálních pracovníků (National Association of Social Workers), (Social Work Degree Guide, 2020).

Kontaktování CSWE je tedy první krok, který musíte udělat. V první části je potřeba zaslat vyplněný prověřovací formulář a procesní poplatek ($ 28). Ve formuláři jsou požadovány pouze vaše osobní údaje a základní informace o dosaženém vzdělání (škola, obor, místo studia). Po přijetí schvalovacího e-mailu můžete přistoupit k další části žádosti, která začíná podrobnějším dotazníkem o univerzitě, která titul udělila. A zde vás čeká zaplatit další procesní poplatek, nyní závislý na zařazení vaší země, pro Českou republiku je stanovena částka $ 303 (CSWE, 2019).

Poté, co odešlete formulář se žádostí o uznání vzdělání a zaplatíte správní poplatek, musíte kontaktovat svůj program sociální práce nebo instituci, ve které jste vzdělání získali a požádat je o zaslání níže uvedených oficiálních podpůrných dokumentů pro ISWDRES. Všechny dokumenty musí být přímo zaslány univerzitou na adresu CSWE v zapečetěné obálce. Na finančních podmínkách této žádosti se student domluví se svou univerzitou.

Univerzita může zaslat originální dokumenty, pokud je poskytuje v anglickém jazyce. Pokud ne, musí být všechny dokumenty přeloženy a úředně ověřeny. ISWDRES požaduje tyto dokumenty:

1. Kompetence absolventa studijního programu nebo očekávané výstupy z programu sociální práce.

2. Výpis splněných studijních povinností.

3. Doklad o promoci – oficiální dopis vaší univerzity, který dokládá účast na programu sociální práce, obdržení bakalářského nebo magisterského titulu a potvrzení o promoci, včetně jejího data. Dopis musí být na oficiálním univerzitním hlavičkovém papíře a podepsán vedoucím katedry.

4. Popisy předmětů – které se objevují na výpisu splněných studijních povinností žadatele, včetně absolvované praxe. Popisy musí být úředními překlady vyhotovené z katalogu předmětů programu sociální práce nebo úředně ověřené kopie původního textu, jsou-li vytištěny v angličtině. (CSWE, 2019)

Do dvou měsíců by vám měl přijít dopis s vyjádřením, kterým vám komise oznámí, že váš titul je, či není uznán americkými právními předpisy. Nicméně zde proces nekončí. Američtí sociální pracovníci musí být pro svou činnost licencovaní a to se týká i pracovníků ze zahraničí.

Licence se udělují pro každý stát v USA zvlášť. Uděláte si ji tedy tam, kde chcete vykonávat svou praxi. Licencí je velké množství a není jednoduché se v nich vyznat.

Ve většině případů jsou zde tři druhy licencí:

  1. Licensed Social Work Associate, LSWA

Nejnižší forma se vztahuje na studenty s ukončeným bakalářským studiem. Tento pracovník je kvalifikován k práci pouze pod supervizním dohledem Může vykonávat profese jako např. poradce v oblasti chování, probační úředník, pomocník případového pracovníka či komunitní pracovník. Na ostatní licence je zapotřebí mít ukončené minimálně magisterské studium (MSW guide, 2020).

  1. Licensed Graduate Social Worker, LGSW

Vyšší forma licence se uděluje absolventům magisterského studia, kteří složili licenční zkoušku. Stejně jako u LSWA tato licence potřebuje supervizní dohled, ale dotyčný má již kvalifikaci k více odborným úkonům. Může vykonávat profese, jako např. zdravotní sociální pracovník, školní sociální pracovník či poradce při zneužívání návykových látek.

  1. Licensed Independent Clinical Social Worker (LICSW)

Při žádosti o LICSW musí kandidát absolvovat 3 000 hodin postgraduální supervidované praxe v klinické sociální práci. Tato odborná praxe musí být splněna ve lhůtě dvou až čtyř let, a musí být vykonávána pod dohledem supervizora. S touto licencí je možné vykonávat profese, jako např. terapeut, klinický supervizor, klinický sociální pracovník či krizový intervent (DC Health, 2004).

V USA není zapotřebí psychoterapeutického výcviku, za ten se považuje 3000 hodin praxe. Tu získáte jako zaměstnanec instituce či organizace, kde budete pracovat pod supervizorem s nejvyšší formou licence.

Jako sociální pracovník se zahraničním titulem se můžete přihlásit pouze k licencím závislým na supervizi, jelikož praxe vám uznána nebude (uznávaná praxe je pouze pod supervizorem s licencí z daného státu USA, kde o licenci žádáte), (DC Health, 2004).

Po podání přihlášky k licenční zkoušce vám bude nejprve sděleno, zda jste splnili veškeré požadavky a zda můžete ke zkoušce přistoupit. Písemná zkouška trvá čtyři hodiny a jsou v ní zahrnuty nejrůznější otázky ze sociální práce odpovídající úrovni licence. Také cena se odvíjí od úrovně licence od $ 230 – $ 260. Veškeré informace o zkoušce může student získat na oficiálních stránkách ASWB. Najde tam informace o podmínkách zkoušky, podmínkách registrace a může si objednat i zkušební test a studijní dokumenty (ASWB, 2020).

Po splnění zkoušky jste téměř u cíle. Už stačí jen počkat na doručení licence a můžete začít pracovat jako řádný sociální pracovník ve Spojených státech amerických.

                                                                      

                                                                  Mgr. Zuzana Malaniuková

Použité zdroje:

  1. Can I Get a Social Work Job in the U.S. if my Degree is From another Country? Social work degree guide [online]. 2020 [cit. 2020-01-03]. Dostupné z: https://www.socialworkdegreeguide.com/faq/can-i-get-a-social-work-job-in-the-u-s-if-my-degree-is-from-another-country/
  2. ISWDRES Application Instructions. Council on Social work Education [online]. Alexandria, VA, 2019 [cit. 2020-01-07]. Dostupné z: https://www.cswe.org/Centers-Initiatives/International-Degree-Review/Application-Instructions.aspx
  3. Social Work Licensure in District of Columbia. MSW Guide [online]. 2020 [cit. 2020-01-07]. Dostupné z: https://www.mswguide.org/social-work-licensure-in-district-of-columbia/
  4. Social Work Licensing. DC Health [online]. 2004 [cit. 2020-01-07]. Dostupné z: https://dchealth.dc.gov/service/social-work-licensing
  5. Exam Candidates/About the exams. ASSOCIATION OF SOCIAL WORK BOARDS [online]. 2020 [cit. 2020-01-07]. Dostupné z: https://www.aswb.org/exam-candidates/about-the-exams/

                                                                unnamedMPSV graficka znacka barva 1

Článek byl vydán v rámci projektu MPSV  – „Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce II“, reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_017/0003751, financovaného z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky.

 

Video

KONFERENCE ASVSP 

  • Poslední články

  • Nejčtenější články

Odběr novinek